Verkeer en doorstroming

De gemeente Stichtse Vecht ligt Centraal tussen Amsterdam en Utrecht. Gedurende de spits kan het druk zijn in onze gemeente. De PVV staat voor een goede bereikbaarheid en verbetering van de doorstroming van verkeer in Stichtse Vecht. Wegen moeten voldoende capaciteit hebben en knelpunten moeten worden opgelost. Waardevolle natuur wordt daarbij vanzelfsprekend ontzien.

De meeste burgers geven de voorkeur aan het eigen vervoer boven het openbaar vervoer. De overheid is er om de burgers te dienen. De PVV wil definitief afstappen van het heilloze beleid dat burgers zich maar moeten aanpassen aan de ideeën van linkse hobbyisten die de burger met autootje-pesten proberen te dwingen om te rijden en gebruik te maken van relatief duur en vaak niet adequaat openbaar vervoer.


Het motto voor de auto is: ”doorrijden waar het kan, veilig rijden waar het moet”. Meer urgentie voor doorrijden op de (rijks, provinciale en gemeentelijke) doorgaande wegen. Op sommige plaatsen met geluidschermen dat wel. De gemeente Stichtse Vecht moet zich richten op het verbeteren van de doorstroming tussen de woonkernen en het verbeteren van de veiligheid in de woonwijken. Verkeerslichten moeten beter op elkaar worden afgesteld ook over langere afstanden. Door deze groene golven wordt de doorstroming
bevorderd en rijdende auto's zijn minder schadelijk voor de luchtkwaliteit dan auto's in de file. Onderhoud en veiligheid aan de lokale wegen is belangrijk. Plan echter geen grootschalige onderhoud in gelijktijdig en op meerdere plaatsen in dezelfde kern.
Het is gebleken dat inspraak van burgers kan leiden tot betere verkeerstechnische oplossingen. Neem bewoners serieus.


Oplossingen:
•   Verkeers- en vervoersbeleid zijn vraag gestuurd.
•   Bewoners krijgen serieus inspraak bij de uitvoering van infrastructurele werken.
•   Veiligheid verkeer in woonwijken krijgt voorrang.
•   Doorstroming van verkeer tussen kernen krijgt voorrang.
•   Overlast van doorgaande wegen beperken door te investeren in geluidsschermen.
•   Meer groene golven door op elkaar afgestemde verkeerslichten. Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s).